พรหมวิหารธรรมสำหรับเยาวชน

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้แอพพลิเคชั่นเกมส์ “พรหมวิหารธรรมสำหรับเยาวชน”

 

เกี่ยวกับแอพ

      แอพพลิเคชั่น “พรหมวิหารธรรมสำหรับเยาวชน” เป็นแอพสำหรับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พรหมวิหาร 4 ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบความรู้ของผู้เล่นและจัดลำดับคะแนนของผู้เล่น

นโยบายข้อมูลส่วนตัว

      แอพพลิเคชั่น “พรหมวิหารธขรรมสำหรับเยาวชน” ได้มีการเก็บเมล์และชื่อของผู้เล่นไว้ในระบบ แต่ไม่ได้เผยแผร่สู่สาธารณะ ซึ่งแอพพลิเคชั่นได้มีการเก็บคะแนนของผู้เล่นได้ เพื่อใช้ในการจัดลำดับเพื่อการแข่งขันเท่านั้น

ลักษณะการใช้งาน

      แอพพลิเคชั่น “พรหมวิหารธขรรมสำหรับเยาวชน” จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกคือ ชื่อ – สกุล, ชื่อเล่น, เมล์, รหัสผ่านที่ตั้งเอง

      เมื่อผู้เล่นมีข้อมูลแล้วก็จะสามารถเข้าเล่นเกมส์ได้ โดยผู้เล่นจะต้องเล่นตามด่านที่กำหนด โดยจะต้องเล่นให้ผ่านด่านก่อน ถึงจะเล่นด่านต่อไปได้

      ซึ่งในเกมส์มีทั้งหมด 4 ด่าน โดยแต่ละด่านก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป และความยากง่ายก็แตกต่างตาม level ที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบ

เนื้อหา

เกี่ยวกับ พรหมวิหาร 4

ความหมายของพรหมวิหาร 4
   – พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่

      เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
      กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
      มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
      อุเบกขา การรู้จักวางเฉย

 

คำอธิบายพรหมวิหาร 4
      1. เมตตา : ความปราถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อการบริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้
และความสุขเกิดจากการทำงานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น

      2. กรุณา : ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

         – ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิด การเจ็บไข้ ความแก่และความตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์

         – ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น เมื่อปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์

      3. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คำว่า “ดี” ในที่นี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตน เช่น เห็นเพื่อนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครูชมเชยก็เกิดความริษยาจึงแกล้งเอาเศษชอล์ก โคลน หรือหมึกไปป้ายตามเสื้อกางเกงของเพื่อนนักเรียนคนนั้นให้สกปรกเลอะเทอะ เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายและลึกซึ้ง

      4. อุเบกขา : การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครทำดีย่อมได้ดี ใครทำชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระทำ เมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ำเติมเขาในเรื่องที่เกิดขึ้น เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

 

อ้างอิง http://www.learntripitaka.com/scruple/prom4.html

Read More

66 Sources of Content Inspiration

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More

The New AdWords Experience

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More

Is Bing Really Rendering AngularJs?

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

- Paul Tournier

Content Ideation: Tools & Techniques

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More

Is Bing Really Rendering NodeJs?

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More

The Simple iframe Hack

How To Fetch & Render (Almost) Any Site

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More

Good Music for Good SEO

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More

Super Quick Content Gap Analysis

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More

AdWords History Timeline Published

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More